Gemsfairenstock and Tödi ski tour photos

Pages for this Album

  • May 09, 2009
  • Gemsfairenstock and Tödi ski tour
  •    with Wilfried
Gemsfairenstock ski tour
Gemsfairenstock ski tour
Gemsfairenstock ski tour: on the summit of Gemsfairenstock
Gemsfairenstock ski tour: on the summit of Gemsfairenstock
Gemsfairenstock ski tour: on the summit of Gemsfairenstock, looking toward Tödi
Gemsfairenstock ski tour: on the summit of Gemsfairenstock, looking toward Tödi
Gemsfairenstock ski tour
Gemsfairenstock ski tour