Cristallina (2912 m), ski tour

  • 2011
  • Cristallina
  •    with Moritz, Nadine, and Wilfried
Ascending through the forest (keywords: alpen, alps, leute, moritz, person, skitour, wilfried, people, ski tour, skier, skiing, snow)
Ascending through the forest
Ascending through the forest (keywords: alpen, alps, leute, moritz, person, skitour, wilfried, people, ski tour, skier, skiing, snow)
Ascending through the forest
Ascending through the forest (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, person, skitour, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow)
Ascending through the forest
Ascending in fresh powder snow (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, person, skitour, wilfried, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow)
Ascending in fresh powder snow
Nadine ascending in fresh powder snow (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, nadine, person, skitour, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow)
Nadine ascending in fresh powder snow
Ascending in fresh powder snow (keywords: alpen, alps, berg, berge, leute, person, skitour, mountain, mountains, people, ski tour, skier, skiing, snow)
Ascending in fresh powder snow
The new Capanna Cristallina (keywords: alpen, alps, berg, berge, berghütte, capanna cristallina, skitour, mountain, mountain hut, mountains, ski tour, skiing, snow)
The new Capanna Cristallina
Moritz (keywords: alpen, alps, berg, berge, cristallina, leute, moritz, person, schweiz, skitour, switzerland, mountain, mountains, people, ski tour, skiing, snow, swiss)
Moritz
The summit slope of Cristallina (keywords: alpen, alps, berg, berge, cristallina, schweiz, skitour, switzerland, mountain, mountains, ski tour, skiing, snow, swiss)
The summit slope of Cristallina
Summit ridge of Cristallina (keywords: alpen, alps, berg, berge, cristallina, leute, moritz, person, schweiz, skitour, switzerland, mountain, mountains, people, ski tour, skiing, snow, swiss)
Summit ridge of Cristallina
View from the summit of Cristallina (keywords: alpen, alps, berg, berge, cristallina, schweiz, skitour, switzerland, wolke, wolken, clouds, mountain, mountains, ski tour, skiing, snow, swiss)
View from the summit of Cristallina
Daniel on the summit of Cristallina (keywords: alpen, alps, berg, berge, cristallina, schweiz, skitour, switzerland, mountain, mountains, ski tour, skiing, snow, swiss)
Daniel on the summit of Cristallina
Wilfried, Nadine, and Moritz ascending the summit of Cristallina (keywords: alpen, alps, berg, berge, bergsteiger, cristallina, kletterer, leute, moritz, nadine, person, schweiz, skitour, switzerland, wolke, wolken, alpinist, climber, clouds, mountain, mountaineer, mountains, people, ski tour, skiing, snow, swiss)
Wilfried, Nadine, and Moritz ascending the summit of Cristallina
The summit slope of Cristallina (keywords: alpen, alps, berg, berge, bergsteiger, cristallina, kletterer, leute, nadine, person, schweiz, skitour, switzerland, wolke, wolken, alpinist, climber, clouds, mountain, mountaineer, mountains, people, ski tour, skiing, snow, swiss)
The summit slope of Cristallina
Wilfried (keywords: alpen, alps, leute, person, skitour, wilfried, people, ski tour, skiing)
Wilfried
Nadine (keywords: alpen, alps, leute, nadine, person, skitour, people, ski tour, skiing)
Nadine