Pleisenspitze (2569 m), ski tour

  • Mar 18, 2006
  • Pleisenspitze ski tour
  •    with Hanna, Johan, and Aldo
Pleisenspitze: at the Pleisenhütte
Pleisenspitze: at the Pleisenhütte
Pleisenspitze: on the ascend
Pleisenspitze: on the ascend
Pleisenspitze
Pleisenspitze
Pleisenspitze: on the summit of the Pleisenspitze
Pleisenspitze: on the summit of the Pleisenspitze
Pleisenspitze: on the summit of the Pleisenspitze
Pleisenspitze: on the summit of the Pleisenspitze
Pleisenspitze
Pleisenspitze
Pleisenspitze: back at the Pleisenhütte, Hanna about to ski onto the roof
Pleisenspitze: back at the Pleisenhütte, Hanna about to ski onto the roof
Pleisenspitze: small chapel near the Pleisenhütte
Pleisenspitze: small chapel near the Pleisenhütte
Pleisenspitze: at the Pleisenhütte
Pleisenspitze: at the Pleisenhütte
Pleisenspitze: at the Pleisenhütte
Pleisenspitze: at the Pleisenhütte
Pleisenspitze: back down at the car with Pleisenspitze in the far background
Pleisenspitze: back down at the car with Pleisenspitze in the far background