Pleisenspitze (2569 m), ski tour

  • 2008
  • Pleisenspitze ski tour
  •    with Denis, Ingrid, Johan, Hanna, Nico, Heike, Aldo, and Geli
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour
Pleisenspitze ski tour